Hulp en aanpassingen

{

“Welke aanpassingen en ondersteuningsvormen nodig zijn op b.v. scholen (…)” (Man met autisme)

“Hoe kinderen met ASS te begeleiden in het regulier onderwijs.” (Ouder)

“Betere begeleiding van leraren, die in het reguliere middelbaar onderwijs te maken krijgen met kinderen met autisme.” (Man met autisme)

Dit subthema gaat over hulp en aanpassingen in het onderwijs. Als het om hulp gaat, vragen de deelnemers aandacht voor de begeleiding van mensen met autisme zelf, maar ook voor de ondersteuning van onderwijsprofessionals bij het omgaan met mensen met autisme. Met aanpassingen doelen ze vaak op rustigere klassen en het bieden van individueel aanbod en maatwerk. Op het bieden van individueel aanbod en maatwerk wordt dieper ingegaan bij het subthema Passend Onderwijs.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Hulp of begeleiding bij onderwijs en studeren
  • Aanpassingen en voorzieningen op scholen en universiteiten (bijvoorbeeld studiemaatjes, kleinere klassen)
  • Verbeteren en vergroten van kennis over autisme bij leraren en op scholen
  • Individueel aanbod en maatwerk

Onderwerpen

Dit subthema is onderverdeeld in:

  • Aanpassingen in onderwijs(omgeving) 
  • Onderwijs en hulp/begeleiding
  • Verbeteren kennis over autisme binnen het onderwijs

Aanpassingen in onderwijs(omgeving)

Veel respondenten benoemen binnen dit subthema aanpassingen aan het onderwijs en in de onderwijsomgeving.

Sommige kinderen met autisme hebben veel last van het gedrag van klasgenoten met externaliserend gedrag, zoals onvoorspelbaar of agressief gedrag. Het gaat dan vooral over kinderen die zelf rustig zijn of met internaliserend gedrag. Zij hebben behoefte aan een onderwijsomgeving die rustig en veilig is, maar uit de antwoorden van de deelnemers blijkt dat dit in de praktijk niet altijd aanwezig is: 

{

“Deze kinderen [binnen speciaal onderwijs] hebben veel last van ander onvoorspelbaar gedrag van mede klasgenoten, terwijl in eigen veilige rust er veel meer geleerd kan worden.” (Ouder)

“School voor kinderen met autisme en rustig gedrag. Onze zoon past niet in cluster4. Maar kan net als veel andere kinderen met internaliserende problemen geen goede school vinden, waardoor trauma is ontstaan.” (Ouder)

Enkele deelnemers benoemen dat er binnen het onderwijs meer aandacht zou moeten komen voor vermoeidheid, overprikkeling en overbelasting. Ook zou gekeken moeten worden naar welke aanpassingen hierbij horen.

{

“Vermoeidheid en autisme en aanpassingen die ‘de buitenwereld’ kan bieden om het leven van personen met autisme makkelijker en minder vermoeiend te maken. Ik merk dat er vaak niet over nagedacht wordt, bv. op de universiteit, dat veel dingen voor mensen met autisme meer energie kosten, er zijn nauwelijks voorzieningen en voorzieningen die er zijn om bv. studie minder vermoeiend te maken, worden niet makkelijk toegekend aan degenen die daar behoefte aan hebben.” (Vrouw met autisme)

“Wat zouden hogescholen moeten aanpassen om de opleidingen haalbaarder te maken voor mensen met autisme, die (…) vatbaarder zijn voor burn-out/overspannen raken?” (Vrouw met autisme)

Onderzoek naar overige aanpassingen zou zich kunnen richten op het bieden van voldoende tijd en aandacht, een voorspelbare omgeving en de inzet van buddy’s op school: 

{

“(…) faciliteiten dat men ook echt tijd en aandacht voor aspergers heeft.” (Vrouw met autisme)

“Kinderen met Autisme (…) op school koppelen aan “buddy’s” die wisselen. Zo kan een kind met ASS “leren” en meer zelfvertrouwen krijgen.” (Ouder)

Onderwijs en hulp/begeleiding

Dit onderwerp komt ook aan bod bij het subthema Hulp, dat onderdeel is van het hoofdthema Hulp, behandeling en medicatie

{

“(…) begeleiding op school.” (Vrouw met autisme)

“Hoe kinderen met ASS te begeleiden in het regulier onderwijs.” (Ouder)

Opvallend is dat uit de antwoorden van de deelnemers blijkt, dat het niet alleen over hulp aan de persoon met autisme gaat. Een tweede groep die hulp of begeleiding zou moeten krijgen, betreft de docenten. Zij zouden beter begeleid of ondersteund moeten worden bij het omgaan met leerlingen met autisme.

{

“Betere begeleiding van leraren, die in het reguliere middelbaar onderwijs te maken krijgen met kinderen met autisme.” (Man met autisme)

“Bij asperger past meer- of hoogbegaafdheid. (…) Ik zou het prettig vinden als er eens onderzocht wordt hoe we scholen kunnen helpen om deze kinderen hierin beter te begeleiden (…).” (Ouder)

Verbeteren kennis over autisme binnen het onderwijs

In het verlengde van het bieden van hulp en ondersteuning aan docenten en onderwijsprofessionals, ligt het verbeteren van de kennis over autisme binnen het onderwijs. Diverse deelnemers benoemen dit als thema voor onderzoek.

{

“Bekendheid van en met autisme bij docenten.” (Ouder)

“Meer kennis bij docenten.” (Vrouw met autisme)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vijf hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Passend onderwijs

Over onderwijs op maat aan mensen met autisme

Specifiek benoemde soorten onderwijs

Voorbeelden vanuit diverse soorten onderwijs

Hulp en aanpassingen

Aanpassingen binnen het onderwijs en hulp gericht op onderwijsprofessionals en mensen met autisme

Functioneren op school

Over hoe leerlingen met autisme de schoolperiode doorkomen of doorlopen

Beschikbaarheid onderwijs

Over toegang tot passend onderwijs voor mensen met autisme

Naar de inhoud springen