Acceptatie en omgang met

{

“Maatschappelijke acceptatie en omgaan met mensen met autisme.” (Man met autisme)

 “Acceptatie van mensen met ASS in de samenleving. Laat m.i. wel hier en daar wat te wensen over.” (Man met autisme)

“Onderzoek naar de beste manier om mensen met autisme te accepteren, meer richtlijnen voor werkgevers, artsen, enz., zodat autisme normaal wordt en geen beperking meer hoeft te zijn in de maatschappij.” (Ouder)

De subcategorie Acceptatie en omgaan met (mensen met) autisme betreft de manier waarop mensen zonder autisme, of de maatschappij in het algemeen, omgaan met mensen met autisme.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Acceptatie van autisme
  • Begrip voor autisme
  • Rekening houden met mensen met autisme; aanpassing van twee kanten
  • Voorkomen/verbieden van discriminatie

Onderwerpen

Op basis van de antwoorden is dit subthema onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Acceptatie, Begrip, Omgaan met algemeen, Rekening houden met mensen met autisme en Het voorkomen van discriminatie.

Deze onderwerpen kunnen ook worden opgevat als een schaal voor de moeite die je kunt doen in het omgaan met mensen met autisme. Die kan variëren van meer passieve tot meer actieve vormen van reageren op en omgaan met mensen met autisme. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat je iemand accepteert zonder daar veel moeite voor te doen. Begrip vraagt al wat meer moeite, en rekening houden met een ander vraagt nog meer actieve betrokkenheid.

Acceptatie

Binnen dit subthema is het meest behoefte aan onderzoek naar de acceptatie van (mensen met) autisme.

{

“Acceptatie!” (Vrouw met autisme)

“Hoe kunnen kinderen/mensen met autisme zo goed mogelijk meekomen in de hedendaagse maatschappij zodat ze geaccepteerd worden en ook zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren.” (Ouder)

Begrip

Ook onderzoek naar begrip voor mensen met autisme benoemen de deelnemers regelmatig

{

“Mogelijkheden voor maatschappelijke oplossingen rondom het verbeteren van het begrip voor mensen met ASS.” (Vrouw met autisme)

“(…) hoe krijgt men begrip voor mensen zoals ik, die een IQ heeft van 123 en de diagnose kreeg op 51 jarige leeftijd?” (Vrouw met autisme)

“(…) Meer begrip uit de omgeving!!!” (Ouder)

Sommige respondenten brengen (een gebrek aan) begrip in verband met de onzichtbaarheid van autisme. Met andere woorden: er zou in ieder geval meer begrip moeten komen voor mensen bij wie het autisme minder opvalt, zoals vrouwen met autisme, mensen die pas op latere leeftijd een autismediagnose kregen en mensen met autisme die hun autisme(klachten) verborgen houden; bewust of onbewust.

{

“Begrip naar ‘gewone’ mensen met autisme, die onzichtbare klachten hebben. Hoe kijkt de omgeving hier naar en wat kan hier in begrip aan verbeterd worden?” (Vrouw met autisme)

“Meer begrip kunnen kweken in de algemeen opvatting van de maatschappij en dan vooral gericht op vrouwen met autisme. Nu komt veel in de media het savanten syndroom naar voren, maar de meeste mensen met autisme zijn eigenlijk heel normaal zonder uitzonderlijke talenten en dan is er eigenlijk geen begrip meer op werk of in de maatschappij. Want dan je ook maar gewoon normaal meedoen, terwijl het daar dan juist niet goed gaat want er zijn wel degelijk dieperliggende problemen die niet gelijk zichtbaar zijn.” (Vrouw met autisme)

Omgaan met algemeen

Sommige deelnemers benoemen dat er meer kennis moet komen over het omgaan met (mensen met) autisme, zonder dat verder te specificeren (Omgaan met algemeen).

{

“Naar het gedrag en oplossen van problemen van mensen met autisme in de maatschappij. Niet naar waar autisme vandaan komt, maar hoe we ermee om moeten gaan.” (Man met autisme)

Rekening houden met mensen met autisme en omgaan met mensen met autisme

Naast dat mensen met autisme graag geaccepteerd en begrepen willen worden, blijkt uit de resultaten dat deelnemers ook graag willen dat er rekening wordt gehouden met mensen met autisme.

{

“Hoeveel of weinig rekening houdt de omgeving met het autisme? Wordt er rekening mee gehouden indien dit mogelijk is?” (Man met autisme)

“Wat ik belangrijk vind, is de manier waarop neuro-typische mensen weinig rekening houden met autistische mensen, terwijl autistische mensen zich wel steeds aan moeten passen aan de “normale” maatschappij. Hoe dit in een onderzoek gegoten kan worden weet ik niet, maar meer bewustzijn bij ‘normale’ mensen en dat zij hun gedrag aanpassen aan ons zou een hele vooruitgang zijn.” (Vrouw met autisme)

Voorkomen en verbieden van discriminatie

Ten slotte hebben verschillende deelnemers het over het voorkomen van discriminatie. Daarbij gaat het om het ontbreken van acceptatie of om het op een ongewenste manier omgaan met mensen met autisme. Soms benoemen deelnemers dit in het algemeen:

{

“Voorkomen van discriminatie tegen personen met autisme.” (Vrouw met autisme)

In andere gevallen wordt discriminatie in verband gebracht met werk:

{

“Betere (juridische?) inkadering van een verbod op discriminatie van mensen met autisme (en andere stoornissen), in het bijzonder op de arbeidsmarkt.” (Vrouw met autisme)

Integratie en participatie in de maatschappij

Hoe mensen met autisme kunnen deelnemen in de maatschappij en het gevoel hebben er werkelijk bij te horen

Beeldvorming

Hoe er gedacht wordt over autisme en welke gevolgen dat kan hebben

Over hoe er in de maatschappij omgegaan wordt met (mensen met) autisme

Onzichtbaarheid van autisme

Over hoe autisme bij sommige mensen niet opvalt en welke gevolgen dat kan hebben

Naar de inhoud springen