Beeldvorming en inclusie

{

“De beeldvorming over autisme in de maatschappij, in het bijzonder in de gezondheidszorg.” (Man met autisme)

“Het beter aanpassen van de maatschappij op mensen met autisme, zodat het makkelijker wordt voor ons om mee te doen.” (Vrouw met autisme)

“Hoe kunnen kinderen/mensen met autisme zo goed mogelijk meekomen in de hedendaagse maatschappij zodat ze geaccepteerd worden en ook zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren.” (Ouder)

Dit thema gaat over hoe mensen met autisme mee kunnen doen en er werkelijk bij kunnen horen in de samenleving. De antwoorden die binnen het thema beeldvorming en inclusie vallen, hebben betrekking op hoe met name mensen zonder autisme omgaan met autisme. Dit gaat bijvoorbeeld over het doen van aanpassingen aan de samenleving, zoals in openbare ruimtes of bij openbare gelegenheden. Het gaat ook over het zorgen voor een positieve beeldvorming en meer besef dat autisme niet altijd direct zichtbaar is. Acceptatie van en begrip voor mensen met autisme is ook een punt dat naar voren komt bij dit thema.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Beeldvorming (zowel positief als negatief);
  • Acceptatie van autisme;
  • Begrip voor autisme;
  • Aanpassingen aan de openbare ruimte en/of openbare gelegenheden;
  • Onzichtbaarheid en/of camouflage van autisme;
  • (Benutten van) talenten en kwaliteiten;
  • Een plek hebben in de maatschappij.

Getallen

Afbeelding Prioriteit per Groep voor Thema Beeldvorming en Inclusie

Welke prioriteit?

Voor volwassenen met autisme komt dit thema op de 2e plaats van alle onderwerpen die ze noemen. Het is dus bijna het allerbelangrijkste thema voor hen.

Taartdiagrammen Thema Beeldvorming en Inclusie

Hoe vaak genoemd?

Wat opvalt is dat het thema Beeldvorming en inclusie voornamelijk genoemd wordt door volwassenen met autisme: 11.5% van de volwassenen noemt dit thema. Dat is veel minder door ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

kenmerken van de deelnemers

Taartdiagram Beeldvorming & Inclusie met demografische eigenschappen van de Volwassenen met autisme
Taartdiagram Beeldvorming & Inclusie met demografische eigenschappen van de Ouders van kinderen met autisme

Subthema’s

Voor de structuur is het thema Beeldvorming en inclusie verdeeld in de subcategorieën Integratie en participatie in de maatschappij, Acceptatie en omgaan met mensen met autisme, Beeldvorming, en Onzichtbaarheid van autisme.

Bij het subthema Integratie en participatie in de maatschappij kun je lezen over hoe de deelnemers graag zouden willen dat er onderzoek gedaan wordt naar manieren waarop mensen met autisme meer zouden kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een voorbeeld is hoe het voor mensen met autisme mogelijk gemaakt kan worden om hun talenten en kwaliteiten te benutten. Hierbij gaat het om meer dan integratie en participatie op het gebied van werk, maar ook dat de maatschappij als geheel een meer welkome plek wordt, waar mensen met autisme daadwerkelijk het gevoel hebben erbij te horen en gewaardeerd te worden.  Meer voorbeelden lees je hier.

Het subthema Acceptatie en omgaan met mensen met autisme gaat over hoe mensen zonder autisme of de maatschappij omgaat met autisme. Er is behoefte aan meer onderzoek naar hoe de acceptatie van en het begrip voor mensen met autisme kan verbeteren. Meer voorbeelden van opvallende resultaten lees je bij dit subthema.

Wanneer het over beeldvorming gaat valt op dat de deelnemers dit in neutrale of negatieve termen benoemen. In de meeste gevallen wordt met ‘beeldvorming’ negatieve beeldvorming bedoeld. Andere termen die de respondenten gebruiken zijn ‘vooroordeel’, ‘taboe’ of ‘stigma’. De deelnemers denken aan onderzoek naar de beeldvorming van autisme in de maatschappij als geheel, maar bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg of in de media. Bij het subthema Beeldvorming lees je meer voorbeelden van waar volgens de deelnemers onderzoek naar zou moeten worden gedaan.

Bij sommige mensen valt autisme niet op. Onzichtbaarheid van autisme hangt voor sommige mensen nauw samen met (on)begrip en het wel of niet geaccepteerd worden. Er is, bij sommigen, behoefte aan meer onderzoek naar dit onzichtbare autisme. Lees verder bij het subthema Onzichtbaarheid.

Integratie en participatie in de maatschappij

Hoe mensen met autisme kunnen deelnemen in de maatschappij en het gevoel hebben er werkelijk bij te horen

Beeldvorming

Hoe er gedacht wordt over autisme en welke gevolgen dat kan hebben

Acceptatie en omgaan met mensen met autisme

Over hoe er in de maatschappij omgegaan wordt met (mensen met) autisme

Onzichtbaarheid van autisme

Over hoe autisme bij sommige mensen niet opvalt en welke gevolgen dat kan hebben

Naar de inhoud springen