Organisatie en financiering van de zorg

{

“Wachtlijsten, tijden verminderen waardoor de individu zich door kan ontwikkelen.” (Man met autisme)

“Voorzieningen voor autisten met normale intelligentie. Beschikbaar komen van de WLZ voor deze categorie.” (Wettelijk vertegenwoordiger)

“Indicatie aanvragen moet makkelijker kunnen.” (Ouder)

Dit thema gaat over organisatorische en financiële aspecten van de zorg rondom mensen met autisme. Het gaat onder andere over wet- en regelgeving en de uitwerking daarvan in de praktijk, zoals rondom de transitie van zorg naar de gemeenten, de Wet Langdurige Zorg en het PGB. Knelpunten bij gemeenten en instanties en de gevolgen daarvan, waaronder wachtlijsten of (problemen rondom) de indicatiestelling door gemeenten horen ook bij dit thema.

Let op: Dit onderzoek (OZA) werd uitgevoerd in 2018 en dus hebben de antwoorden van de deelnemers betrekking op de (politieke) situatie op dat moment. Op het moment dat het onderzoek uitgevoerd werd, noemden veel deelnemers als struikelblok de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In 2018 konden alleen mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke ziekte (bijv. dementie) een beroep doen op deze wet. Mensen met een psychiatrische aandoening zoals autisme, die eveneens langdurige, intensieve zorg nodig hebben (24-uurs zorg, permanent toezicht) waren uitgesloten van deze zorg. Dit leidde tot veel protest, omdat er een onterecht onderscheid werd gemaakt tussen somatische en psychische aandoeningen als het gaat om recht op langdurige zorg. Ook in de antwoorden op de OZA-enquête is dit terug te lezen.

Inmiddels is de wetgeving aangepast. Vanaf 2021 kunnen ook mensen met een psychiatrische aandoening die langdurig intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben gebruikmaken van de WLZ (Lees meer op de website van het Zorginstituut Nederland).

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Toegang tot de Wet Langdurige Zorg
  • Problemen rondom zorgprogramma’s (bijvoorbeeld bij comorbiditeit; niet in een hokje passen)
  • Wachtlijsten
  • Overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg
  • Samenwerking tussen sectoren (bijvoorbeeld tussen zorg, onderwijs en werk)
  • Financiering van de zorg (bijvoorbeeld PGB)
  • Transitie van landelijk georganiseerde zorg naar gemeenten

Getallen

De grootte van de figuren geeft de prioriteit aan

Welke prioriteit?

Voor wettelijk vertegenwoordigers is dit een van de belangrijkste thema’s. Het thema is niet belangrijk voor volwassenen met autisme.

Taartdiagrammen Thema Beeldvorming en Inclusie

Hoe vaak genoemd?

Eén op de 12 wettelijk vertegenwoordigers noemt een onderzoeksonderwerp in het thema Organisatie en financiering van de de zorg. Ouders en volwassenen met autisme noemen dit thema veel minder of zelden.

Kenmerken van de deelnemers

Taartdiagram Organisatie & Financiering van de zorg met demografische eigenschappen van de groep Wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme

Subthema’s

De categorie Organisatie en financiering van de zorg kent als subcategorieën Organisatie van de zorg, Financiering van de zorg, Transitie naar gemeente, Toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor normaal begaafde volwassenen met autisme.

Als het gaat over de organisatie van de zorg aan mensen met autisme, noemen de deelnemers bijvoorbeeld de lange wachtlijsten om toegang te krijgen tot onderzoek of hulp, en het ‘tussen wal en schip vallen’ en daardoor geen goede hulp kunnen vinden.

Binnen het subthema Transitie naar gemeente gaat het over de transitie van de zorg naar gemeenten en de gevolgen van de (nieuwe) jeugdwet en de WMO. Er blijkt bij de deelnemers aan de onderzoeksagenda onder andere behoefte te zijn aan onderzoek naar problemen bij de gemeenten. De deelnemers benoemen bijvoorbeeld ‘onkunde’ of ‘ellende’.

Qua financiering van de zorg hebben de deelnemers vragen over hoe de zorg beter gefinancierd kan worden en hoe de zorg kostenefficiënt ingedeeld kan worden. Daarnaast zijn er specifiek vragen over het PGB.

Bij het subthema Toegang tot de WLZ gaat het over antwoorden van deelnemers die betrekking hebben op de toegang tot de Wet Langdurige Zorg voor normaal begaafde mensen met autisme. Het ‘tussen wal en schip vallen’ komt ook hier weer veel aan de orde.

Ga naar de subthema’s voor meer opvallende resultaten en voorbeelden.

Organisatie van de zorg

Over de organisatie van zorg aan mensen met autisme

Transitie naar gemeenten

Over de overgang naar de nieuwe jeugdwet/WMO

Financiering van de zorg

Over hoe de zorg aan mensen met autisme gefinancierd kan worden

Toegang tot de WLZ

Heeft betrekking op de toegang tot de WLZ voor normaal begaafde mensen met autisme

Naar de inhoud springen