Passend onderwijs

{

“Passend onderwijs po, vo en mbo/hbo/wo.” (Ouder)

“ASS binnen Passend Onderwijs.” (Ouder)

“Hoe kunnen we kinderen met autisme echt passend onderwijs bieden, en dan wat mij betreft m.n. de (hoog)begaafde kinderen.” (Ouder)

Passend onderwijs is zowel een algemene term voor het bieden van maatwerk binnen het onderwijs, als de naam voor de veranderingen die de overheid per 1 augustus 2014 doorvoerde in het onderwijs. Scholen zijn vanaf die datum zelf verantwoordelijk voor het organiseren van extra ondersteuning aan leerlingen. De overheid heeft hiermee als doel dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Veel ouders vragen zich echter af of het passend onderwijs wel echt passend is voor leerlingen met autisme. Ook  stellen ze dat er nog een gebrek is aan individueel maatwerk.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Passend onderwijs voor specifieke doelgroepen, zoals bij een disharmonisch profiel of hoogbegaafdheid
  • Onderzoek naar wat de beste vorm van onderwijs is voor kinderen en volwassenen met autisme

Onderwerpen

Dit subthema is onderverdeeld in:

  • Passend onderwijs algemeen
  • De beste vorm van onderwijs
  • Maatwerk-onderwijs

Passend onderwijs algemeen

Sommige deelnemers noemen passend onderwijs in algemene zin:

{

“Autisme en passend onderwijs.” (Ouder)

“Hoe (niet) passend is Passend Onderwijs?” (Ouder)

Wat is de beste vorm van onderwijs?

Andere deelnemers vragen zich af wat de beste vorm van onderwijs is voor kinderen met autisme. Ze formuleren dit meestal als een open en brede vraag:

{

“Wat de beste vorm van onderwijs is bij kinderen met autisme?” (Ouder)

“Welke schoolvorm (en aanpassingen ) [het] beste past?” (Ouder)

Maatwerk-onderwijs

De ruime meerderheid van de respondenten binnen de subcategorie Passend onderwijs heeft echter een specifieker idee over wat passend onderwijs is of zou moeten zijn en waar onderzoek op het gebied van passend onderwijs zich op zou moeten richten. Passend onderwijs gaat volgens de deelnemers over maatwerk-onderwijs: onderwijs dat op maat gemaakt is voor het individuele kind.

{

“Het opzetten van scholen die in staat zijn om aan elk kind een individueel aanbod te geven in de ontwikkeling.” (Ouder)

“Belangrijk binnen onderzoek zou zijn hoe het onderwijs binnen de vormen van speciaal (voortgezet) onderwijs meer kind specifiek moet worden ipv het kind nog steeds in het keurmerk school te duwen. Hoe kan het nog meer individueel gemaakt worden, waardoor een kind met de problematiek als mcdd zich meer kan gaan ontwikkelen.” (Ouder)

“Individueel maatwerk, (passend) bieden in het onderwijs.” (Man met autisme)

Veel deelnemers beschrijven in hun antwoord ook hun eigen situatie of dat van hun kind. Daarbij lijkt de nadruk te liggen op het bieden van passend onderwijs aan kinderen en jongeren met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. De deelnemers beschrijven dat het huidige onderwijsaanbod niet goed passend is voor mensen met een disharmonische ontwikkeling en er is dus meer onderzoek nodig naar het passend maken van het onderwijsaanbod voor deze kinderen.

{

“Als ik dit puur vanuit mijn eigen zoon bekijk, omgaan met grote disharmonische ontwikkeling. (…) Hij zit op een school voor verstandelijk beperkten. Wij zouden niet weten waar hij anders heen moet (…).” (Ouder)

“(…) Mijn zoon zit op het VSO VMBO kader niveau en dat sluit totaal niet bij hem aan. Hij staat voor alles onvoldoende, heeft faalangst, geen zelfvertrouwen. Terwijl hij volgens zijn intelligentie niveau hoger aan zou moeten kunnen.” (Ouder)

“Wat zouden hogescholen moeten aanpassen om de opleidingen haalbaarder te maken voor mensen met autisme, die de intelligentie voor de opleiding wel hebben maar de sociale vaardigheden niet, [of] slechter werkende executieve functies hebben?” (Vrouw met autisme)

Naast een disharmonische ontwikkeling, noemen deelnemers het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen met autisme. Ook hier is behoefte aan het passender maken van het onderwijsaanbod voor deze kinderen.

{

“Hoe kunnen we kinderen met autisme echt passend onderwijs bieden, en dan wat mij betreft m.n. de (hoog)begaafde kinderen. Zij hebben zo veel capaciteiten en ik vind het heel erg dat zulke kinderen soms thuis komen te zitten omdat geen enkele school geschikt lijkt en ze zo hun talenten niet kunnen ontwikkelen en contact met leeftijdgenoten moeten missen.” (Ouder)

Andere groepen die minder vaak genoemd worden zijn hoogsensitieve kinderen met autisme, beelddenkers, autistische kinderen met rustig gedrag en/of internaliserende problematiek, kinderen met MCDD-problematiek en kinderen met autisme die ‘tussen wal en schip’ vallen.

{

“De tussen het wal en het schip kinderen op school. Te “goed” voor speciaal onderwijs maar te veel beperkt voor het regulier onderwijs.” (Ouder)

“Beelddenken waardoor automatiseren / verwerken en opslaan van taal en rekenen via reguliere aanbod op so niet passend is.” (Ouder)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vijf hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Passend onderwijs

Over onderwijs op maat aan mensen met autisme

Specifiek benoemde soorten onderwijs

Voorbeelden vanuit diverse soorten onderwijs

Hulp en aanpassingen

Aanpassingen binnen het onderwijs en hulp gericht op onderwijsprofessionals en mensen met autisme

Functioneren op school

Over hoe leerlingen met autisme de schoolperiode doorkomen of doorlopen

Beschikbaarheid onderwijs

Over toegang tot passend onderwijs voor mensen met autisme

Naar de inhoud springen