Thema overzichtstabel

Op deze pagina staat het volledige overzicht van de 20 thema’s, alfabetisch gerangschikt. Op de pagina Onderzoeksthema’s worden deze thema’s per groep besproken.

Op deze website zijn 7 thema’s uitgewerkt; voor de overige thema’s kunt u het rapport downloaden.

Thema

Omschrijving

Beeldvorming en inclusie Dit thema gaat over hoe mensen met autisme mee kunnen doen en erbij kunnen horen in de samenleving. Over aanpassingen aan de samenleving (openbare ruimte en openbare gelegenheden), beeldvorming, acceptatie van en begrip voor mensen met autisme, en over de onzichtbaarheid van autisme/mensen met autisme.
Communicatie en contact Sociale contacten (o.a. kennissen, vrienden) en communicatie, zowel tussen mensen met en zonder autisme, als tussen mensen met autisme onderling.
Diagnostiek en prevalentie Prevalentie bij verschillende doelgroepen. Allerlei aspecten van diagnostiek: o.a. misdiagnoses, overdiagnostiek, onderscheid tussen autisme en andere aandoeningen, diagnostiek bij meisjes/vrouwen, voor- en nadelen van een vroege of late diagnose, acceptatie van diagnose.
Doelgroepen en diversiteit Hierbij worden groepen mensen genoemd waarnaar onderzoek gedaan zou moeten worden. Hetzij een specifieke groep personen (zoals vrouwen met autisme), danwel de verschillen tussen groepen mensen.
Filosofische en ethische vragen Dit thema gaat o.a. over de vraag wat autisme nu eigenlijk is. Is autisme een stoornis, afwijking of slechts een vorm van diversiteit? Is het aanpassen van gedrag richting ‘normaal’ iets goeds of juist niet? Wat is de waarde van ervaringskennis?
Gezin, ouderschap en opvoeden Dit thema gaat over de gezinnen en families waarin één of meer mensen met autisme voorkomen voorkomen en over de kwaliteit van leven van gezinnen waarin autisme voorkomt. Ook moederschap/ouderschap met autisme hoort bij dit thema.
Hulp, behandeling, medicatie Diverse aspecten van hulp, behandeling en medicatie vallen onder dit thema. Zoals het doel, de vorm, de effectiviteit, de beschikbaarheid van hulp/behandeling/medicatie, hulpmiddelen, de bejegening door hulpverleners en de inzet van ervaringsdeskundigen bij behandeling.
Kenmerken, klachten en comorbiditeit Kenmerken (eigenschappen, gedrag, emoties, IQ) van mensen met autisme, klachten en problemen die mensen met autisme ervaren en comorbiditeit.
Kennis en informatie Dit thema gaat over de vraag of er genoeg kennis over autisme beschikbaar is bij bepaalde groepen zoals hulpverleners en docenten, of in de maatschappij.  Ook gaat het over het geven van voorlichting, het delen van kennis, de beschikbaarheid en vindbaarheid van kennis en het beter benutten van wetenschappelijke kennis.
Kwaliteit van leven, zingeving en levensgeluk Onderzoek naar zingeving, levensgeluk, welbevinden en/of welzijn van mensen met autisme.
Omgaan met (het eigen) autisme De manier waarop mensen met autisme omgaan met hun autisme en/of diagnose. Denk hierbij aan zelfhulp, zelfredzaamheid, zelfbeeld, zelfbewustzijn, identiteit en de bespreekbaarheid van autisme.
Onderwijs Dit thema gaat over de beschikbaarheid van onderwijs, hulp/begeleiding bij onderwijs, het vergroten van de kennis over autisme binnen het onderwijs, aanpassingen of voorzieningen op scholen en het vinden van passend onderwijs voor verschillende doelgroepen.
Ontwikkeling, veroudering en levensloop Hoe ontwikkelen kenmerken van autisme en mensen met autisme zich tijdens de levensloop? Ook specifieke levensfases, zoals de puberteit of overgang vallen onder dit thema.
Oorzaken, mechanismen en preventie Wat is de oorzaak van autisme? Denk hierbij aan factoren in de omgeving, in het DNA of in de hersenen, of tijdens de zwangerschap. Is het mogelijk en wenselijk om de kans op autisme te verkleinen?  Hersenonderzoek in ruime zin valt onder dit thema, evenals onderzoek naar genetica en erfelijkheid.
Organisatie en financiering van de zorg Dit thema gaat over organisatorische en financiële aspecten, zoals wachtlijsten, de gevolgen van wet- en regelgeving voor mensen met autisme (zoals de toegang tot de Wet Langdurige Zorg), het PGB, de transitie van zorg naar de gemeenten en indicatiestelling door gemeenten.
Partnerrelatie, seksualiteit en intimiteit Dit thema gaat over de partnerrelatie, seksualiteit, intimiteit en gender(identiteit).
Prikkelverwerking Het omgaan met- en verminderen van overprikkeling, de inzet van medicatie en de gevolgen van (verstoorde) prikkelverwerking. Ook de relatie tussen voeding/darmen en prikkelverwerking valt onder dit thema.
Voeding en vertering Dit thema gaat over allerlei aspecten van de spijsvertering in relatie tot autisme. Over de invloed van bepaalde voedingsstoffen op autismesymptomen en over de relatie tussen de darmen/spijsvertering en autisme.
Vrije tijd Dit thema gaat over vrije tijd, inclusief sport/beweging.
Werk en dagbesteding Bij dit thema horen allerlei aspecten van (betaald en onbetaald) werk/dagbesteding, zoals het vinden van werk, functioneren van mensen met autisme in een baan, uitval uit werk, de voordelen van medewerkers met autisme, gevolgen van wet- en regelgeving, openheid over autisme op het werk en het vergroten van de kennis over autisme bij werkgevers en collega’s.
Wonen Dit thema gaat over allerlei aspecten van wonen, al dan niet in combinatie met zorg/hulp. Zoals de beschikbaarheid van passende woonruimte voor verschillende doelgroepen, hulp/begeleiding bij wonen, benodigde aanpassingen aan woningen, en het vergroten van de kennis over autisme bij woon(zorg)voorzieningen.
Naar de inhoud springen