Toegang tot de WLZ

{

“(…) zorg dat autistiforme cliënten  – ook met een vermeend IQ van boven de 70 toegang krijgen tot de WLZ.” (Wettelijk vertegenwoordiger)

Dit subthema gaat over de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ), met name voor normaal begaafde mensen met autisme. Het ‘tussen wal en schip vallen’ komt hier veel aan de orde. Problemen op het gebied van de organisatie en financiering van de zorg, en de gevolgen van de veranderingen in het zorgstelsel, komen samen in dit subthema.

Let op: Dit onderzoek (OZA) werd uitgevoerd in 2018. De antwoorden van de deelnemers hebben betrekking op de (politieke) situatie op dat moment. Op het moment dat het onderzoek uitgevoerd werd, noemden veel deelnemers als struikelblok de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In 2018 konden alleen mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke ziekte (bijv. dementie) een beroep doen op deze wet. Mensen met een psychiatrische aandoening zoals autisme, die eveneens langdurige, intensieve zorg nodig hebben (24-uurs zorg, permanent toezicht) waren uitgesloten van deze zorg. Dit leidde tot veel protest, omdat er een onterecht onderscheid werd gemaakt tussen somatische en psychische aandoeningen als het gaat om recht op langdurige zorg. Ook in de antwoorden op de OZA-enquête is dit terug te lezen.

Inmiddels is de wetgeving aangepast. Vanaf 2021 kunnen ook mensen met een psychiatrische aandoening die langdurig intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben gebruikmaken van de WLZ (Lees meer op de website van het Zorginstituut Nederland).

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

  • Toegang tot de WLZ voor normaal begaafde mensen met autisme

Deze deelnemer vraagt zich af of mensen met autisme (ook met een normaal IQ) ondergebracht zouden moeten worden in de WLZ.

{

“(…) Vraag is of mensen met autisme (ook met normaal IQ) ondergebracht moeten worden in WLZ; ook of mensen met autisme zonder VB een duidelijk te onderscheiden groep is die enerzijds niet thuis hoort bij GGZ en ook niet in de VG-sector. Vraag is: vallen mensen met autisme tussen wal en schip en hoe vaak?” (…). (Wettelijk vertegenwoordiger)

Daarbij benoemt de deelnemer ook het tussen wal en schip vallen, en er zijn meerdere deelnemers die dat benoemen in combinatie met geen toegang kunnen krijgen tot de WLZ.

{

“Kinderen die langdurig thuiszitten, volledige Wajong ontvangen worden in de WLZ afgewezen omdat psychiatrie voorliggend is voor de afwijzing. Kinderen met een lagere intelligentie die begeleid zelfstandig kunnen wonen en zelfstandig kunnen reizen worden wel tot de WLZ toegelaten. Een kromme wereld die er niet in kan.” (Wettelijk vertegenwoordiger)

“Meer onderzoek [naar] Autisme met normaal IQ, en hun woonvoorzieningen. Waar hoort deze groep thuis?” (Wettelijk vertegenwoordiger)

De bovenstaande vraag raakt ook aan het subthema Organisatie van de zorg. De vraag van onderstaande deelnemer gaat juist over de Financiering van de zorg.

 

 

{

“Hoe kan de zorg die ik levenslang nodig heb het beste gefinancierd worden? Ik woon in een ouderinitiatief voor mensen met ASS en normale intelligentie die langdurig zorg nodig hebben. Gemeente snapt deze materie niet. Ik hoop dat zorg via de WLZ geregeld kan worden.” (Vrouw met autisme)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vier hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Organisatie van de zorg

Over de organisatie van zorg aan mensen met autisme

Transitie naar gemeenten

Over de overgang naar de nieuwe jeugdwet/WMO

Financiering van de zorg

Over hoe de zorg aan mensen met autisme gefinancierd kan worden

Toegang tot de WLZ

Heeft betrekking op de toegang tot de WLZ voor normaal begaafde mensen met autisme

Naar de inhoud springen