Transitie naar gemeenten

{

“De transitie en de daarbij gepaard gaande ellende in de herindicatieprocessen bij de gemeenten.” (Ouder)

“Mensen met autisme zijn nu afhankelijk voor hun begeleiding van de gemeente. Er is geen continuiteit van begeleiding, gemeentes onderkennen de noodzaak hiervan niet en dat die levenslang en levensbreed is.” (Wettelijk vertegenwoordiger)

Het subthema Transitie naar gemeenten gaat over de decentralisering van de zorg en de hervorming van de langdurige zorg (voormalige AWBZ).

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewijzigd. De AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).

 

Vooral gemeenten hebben er daardoor extra taken bijgekregen. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het stellen van indicaties voor zorg of huishoudelijke hulp, de uitvoering van jeugdhulp en het bieden van ondersteuning bij participatie.

 Sommige deelnemers benoemen dat gemeenten hier niet altijd voldoende (autisme)kennis of -expertise voor hebben.

Ook is het voor mensen die zorg nodig hebben complexer geworden bij welk loket ze moeten zijn voor het aanvragen van welke hulp. Naast de transitie op zich, kaarten deelnemers ook de gevolgen aan van de nieuwe Jeugdwet en de WMO. Over de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kun je lezen in een afzonderlijk subthema.

Waar kan toekomstig onderzoek zich op richten?

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor toekomstig onderzoek:

  • Rol van de gemeente en het zorgbeleid binnen gemeenten
  • Regionale verschillen tussen gemeenten
  • WMO en Jeugdwet
  • Indicatie krijgen/aanvraag zorg vanuit gemeenten

Onderwerpen

Dit subthema is verdeeld in de volgende onderwerpen:

  • Problemen bij gemeenten
  • Indicaties en aanvragen van zorg

Problemen bij gemeenten

Het grootste deel van de antwoorden binnen dit onderwerp gaan over problemen waar mensen tegenaan lopen sinds de gemeente verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de (autisme)zorg.

Bijvoorbeeld het beleid van de gemeente, de rol van de gemeente en regionale verschillen. Een aantal deelnemers hebben daar neutrale vragen over.

{

“Sinds 2018 mogen gemeenten eigen beleid voor de jeugdwet bepalen. In hoeverre is de doelgroep kinderen met autisme (al dan niet met een ontwikkelingsachterstand) terug te vinden in het beleid en welke hulpverlening specifiek gericht op deze doelgroep wordt geboden?” (Wettelijk vertegenwoordiger)

“Hoe is de woonbehoefte van mensen met autisme d.w.z. wat is de opdracht aan gemeente en woningcorporaties? (…)  Zijn er regionale verschillen als het gaat om ondersteuning, begeleiding, wonen en werken voor mensen met autisme? In welke regio’s vallen de grootste ‘gaten’?” (Wettelijk vertegenwoordiger)

Andere deelnemers benoemen de problemen die ze tegenkomen bij de transitie van de zorg naar gemeenten. Ze noemen bijvoorbeeld het gebrek aan continuïteit en het gebrek aan kundigheid bij de gemeente op het gebied van autisme.

 

 

In twee van de antwoorden benoemen deelnemers het PGB. Dit onderwerp komt afzonderlijk aan bod bij het subthema Financiering van de zorg.

{

“De transitie en de daarbij gepaard gaande ellende in de herindicatieprocessen bij de gemeenten. De onkunde. Het niet willen toekennen van PGB en duwen naar ZIN. De kortdurende indicaties. De langdurigheid ervan.” (Ouder)

“Mensen met autisme zijn nu afhankelijk voor hun begeleiding van de gemeente. Er is geen continuiteit van begeleiding, gemeentes onderkennen de noodzaak hiervan niet en dat die levenslang en levensbreed is.” (Wettelijk vertegenwoordiger)

“Begeleiding (hoog)intelligente autisten; deze continuerende begeleiding gaat niet via zorgverzekering en tarieven pgb zijn veel te laag. Waardoor gemeente niet weet wat ermee aan te moeten.” (Vrouw met autisme)

Indicaties en aanvragen van zorg

Een aspect van de problemen bij de transitie van de zorg naar gemeenten is volgens de deelnemers het aanvragen van zorg of het krijgen van een indicatie. Dat loopt sinds 2015 ook via de gemeente.

{

“De transitie en de daarbij gepaard gaande ellende in de herindicatieprocessen bij de gemeenten. De onkunde. Het niet willen toekennen van PGB en duwen naar ZIN. De kortdurende indicaties. De langdurigheid ervan.” (Ouder)

“(…) indicatie aanvragen moet makkelijker kunnen.” (Ouder)

“18+ overgang naar volwassen zorg en aanvraag gemeente…” (Ouder)

Voor de structuur is dit thema verdeeld in vier hoofdonderdelen (subthema’s).  Elk subthema omvat verschillende onderwerpen.

Organisatie van de zorg

Over de organisatie van zorg aan mensen met autisme

Transitie naar gemeenten

Over de overgang naar de nieuwe jeugdwet/WMO

Financiering van de zorg

Over hoe de zorg aan mensen met autisme gefinancierd kan worden

Toegang tot de WLZ

Heeft betrekking op de toegang tot de WLZ voor normaal begaafde mensen met autisme

Naar de inhoud springen